Regulamin Sklepu Internetowego JS.sklep.pl

Sprzedawcą, właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych jest firma SUPERNOVA Natalia Czerwińska (ul. Kwiatowa 38, 62-030 Luboń). REGON 302273193, NIP: 7821732245,.

Numer rachunku: 59 1140 2004 0000 3102 1708 5349 mBank

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep JS.sklep.pl to sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.JS.sklep.pl., oferujący w szczególności artykuły dziecięce i młodzieżowe.
 2. Klient, to osoba prawna lub fizyczna dokonująca zakupu w sklepie, zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JS.sklep.pl, działającego pod adresem: www.JS.sklep.pl.pl, zakres odpowiedzialności Sklepu oraz ogólne zasady świadczenia przez  Sklep na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego JS.sklep.pl Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, których zobowiązuje się przestrzegać oraz posiada zdolność prawną do złożenia zamówienia jako osoba fizyczna lub jako reprezentant osoby prawnej, posiada stosowne umocowania w celu złożenia zamówienia w imieniu reprezentowanego podmiotu. 
 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeżeli Klient ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Klienta: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 6. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy JS.sklep.pl a klientami podlegają Regulaminowi. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między JS.sklep.pl oraz Klientem w formie pisemnej.
 7. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, jak i przy rejestracji pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu utraci moc prawną, pozostałe postanowienia będą obowiązywały bez zmian.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

II. Rejestracja w sklepie

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie bezpłatnie w dowolnym momencie, w tym, w momencie zakupu towaru. Klient po zarejestrowaniu ma możliwość monitorowania statusu zamówienia w panelu użytkownika. Możliwy jest również zakup bez rejestracji (szczegółowe informacje dotyczące zakupu bez rejestracji znajdują się w par. III niniejszego Regulaminu).
  1. osoba zakładająca konto Klienta w Sklepie zobowiązana jest do podania następujących swoich danych:
   1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail; Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   2. w przypadku osób niebędących konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.
  2. inne dane mogą zostać podane dobrowolne.
  3. w procesie zakładania konta ustalane jest hasło oraz login (nazwa użytkownika); Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani innych praw autorskich lub własności intelektualnej, a także nie może naruszać norm społecznych i dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do sklepu (w tym hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  4. utworzenie konta użytkownika następuje po podaniu danych, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz innych koniecznych zgód.
  5. po założeniu konta Klient otrzyma drogą mailową, na podany w procesie rejestracji e-mail, potwierdzenie utworzenia konta.
  6. usunięcie konta jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń moje konto” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie.
  7. klient zobowiązany jest zapewnić, aby podane przez niego dane były zawsze aktualne i prawdziwe. W przypadku konieczności zmiany danych, Klient aktualizuje swoje dane poprzez wybór opcji „Zmień dane” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie..
  8. sposoby postępowania z danymi Klienta określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem JS.sklep.pl.pl

III. Zawarcie umowy

 1. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby prawne lub fizyczne w pełni zdolne do działań prawnych. Klient może dokonać zakupu zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany:
  1. jako użytkownik niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia uzupełniając wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, a w przypadku os. prawnych niebędących os. fizycznymi również nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby działalności oraz NIP.
  2. jako użytkownik zarejestrowany przed złożeniem zamówienia lub w jego trakcie, należy zalogować się do panelu użytkownika, podając nazwę użytkownika i hasło do konta użytkownika.
  3. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne w celu realizacji zamówienia, użytkownik podaje dobrowolnie. Sposób postępowania z danymi Klienta określony jest Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: JS.sklep.pl.pl.
 2. Przedstawione przez Sklep w Internecie lub innych mediach towary oraz wszelkie inne produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia ofert kupna, które można składać poprzez stronę JS.sklep.pl
 3. Ceny w zależności od kraju klienta podane są jako netto albo brutto i bez kosztów wysyłki.
 4. W celu zatwierdzenia zamówienia należy kolejno: wybrać towary z listy produktów dostępnych na stronie www.JS.sklep.pl.pl, skonfigurować wszystkie wymagane parametry wybranego produktu, dodać produkty do koszyka, wypełnić wymagane dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim kroku koszyka.
 5. Klient po zatwierdzeniu zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówienie.
 6. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony towar musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego indywidualnych dyspozycji, decyzji i życzeń. Klient zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą realizacji zamówienia  przed zakupem.
 7. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia przedstawione zostanie na stronie finalizacji zakupu. Klient otrzymuje także potwierdzenie złożenia zamówienia w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany w formularzu zamówienia e-mail. 
 8. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana i zaksięgowana. Jako dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów, o czym będzie informować klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania zamówienia.

IV. Płatności – warunki i zasady

 1. W celu realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta w potwierdzeniu zamówienia lub we wstępie do tegoż Regulaminu, poprzez bezpośredni przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu bezpiecznej płatności DotPay, w której możliwa jest również płatność kartą kredytową. DotPay to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych - więcej szczegółów na https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.
 3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zawarcie umowy i przyjęcie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. W przypadku braku płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

V. Dostawa zamówienia – warunki i zasady

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany czas realizacji zamówienia na swojej karcie produktu, który rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. W przypadku, gdy dostarczenie produktu nie będzie możliwe Klient zostanie natychmiast powiadomiony o tym fakcie.
 3. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w koszyku po wskazaniu adresu dostawy na etapie wyboru formy dostawy jako cena końcowa. Szczegółowe informacje dostępne są na http://JS.sklep.pl.pl/koszty-do...
 4. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sklepu, za zgodą klienta udzielony zostanie dodatkowy termin realizacji zamówienia wynoszący maksymalnie 2 tygodnie.

VI. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. Szczegółowe wytyczne jak postępować w takiej sytuacji zawarte są w  par. IX niniejszego Regulaminu.
 2. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

VII. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. JS.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu, szybkość działania systemu, dostępu do sieci Internet, a także błędów technicznych i elektronicznych powstałych w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działań, które naruszają lub mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa i obowiązujące normy, w tym dobre obyczaje, w szczególności za naruszenie praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskie), prawa osobiste innych podmiotów oraz za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działalności przestępczej.
 3. Zakup towarów poprzez Sklep JS.sklep.pl nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 4. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów JS.sklep.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Dla skuteczności zachowania ww. terminu konieczne jest odesłanie zamówienia do Sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowy wzór formularza odstąpienia zostanie przesłany do klienta mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia.

2.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacja i zwroty

 1. JS.sklep.pl odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.
 2. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera - szczegółową instrukcję zawarto w punkcie 9 (IX.9).
 3. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:
  1. zabezpieczenie towaru,
  2. opis wady bądź niewłaściwości towaru,
  3. wykonanie zdjęć towaru,
  4. zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: hello@JS.sklep.pl.pl, wraz ze zgłoszeniem żądania,
  5. oczekiwanie na odpowiedź Sklepu,
  6. zwrot towaru po przyjęciu reklamacji i potwierdzeniu konieczności zwrotu przez Sklep.
 5. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem.
 6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.
 7. Jeżeli JS.sklep.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 8. Reklamacje przesyłek - dodatkowe wytyczne dla klientów:
  1. Jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne prosimy zgłaszać natychmiast przy przyjęciu przesyłki. Paczkę należy przyjąć, otworzyć wraz z kurierem i stwierdzić co następuje:
   1. jeżeli zawartość jest nieuszkodzona - wszystko jest w porządku i nie wymaga innych czynności
   2. jeżeli część zawartości jest uszkodzona, należy spisać protokół, zaznaczając w nim uszkodzone pozycje (opis, ilość) oraz wykonać zdjęcia.
   3. jeżeli cały towar jest uszkodzony, należy spisać protokół oraz wykonać zdjęcia.
  2. W sytuacji, w której uszkodzenie zewnętrzne jest tak znaczne, że kategorycznie odmawiają Państwo przyjęcia przesyłki, prosimy o dopilnowanie, aby kurier rzetelnie wpisał w powód odmowy „uszkodzenie” oraz wykonanie zdjęcia/zdjęć.
  3. W przypadku przesyłki, która z zewnątrz jest cała, a dopiero po rozpakowaniu jej zawartość okazuje się uszkodzona - nie zamyka to drogi do składania reklamacji. W takiej sytuacji należy zadzwonić do firmy, która dostarczała przesyłkę i przedstawić zaistniały problem w ciągu 5 dni roboczych oraz - jak w każdym z powyższych przypadków - wykonać zdjęcie.
  4. Nieterminowe dostarczenie przesyłek - jeżeli macie Państwo potwierdzony termin dostawy, a przesyłka nie dojechała na czas - prosimy o zgłoszenie nam takiej informacji.
  5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki terminowo z winy przewoźnika, reklamacja nie uwzględnia dostawy na inny adres niż pierwotny. Każdą z powyższych sytuacji prosimy potraktować bardzo poważnie - brak dostosowania się do wytycznych odbiera nam bowiem możliwość wyjaśnienia sytuacji z firmą kurierską, a tym samym, będzie skutkował automatycznym odrzuceniem reklamacji.

 

X. Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. JS.sklep.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem możliwości dochodzenia odszkodowania ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od JS.sklep.pl, których nie można było przewidzieć bądź klient naruszył postanowienia Regulaminu
 2. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

XI. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej „RODO” – szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.JS.sklep.pl.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. JS.sklep.pl dokłada wszelkich starań, by wykluczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych danych przez osoby trzecie lub inne osoby nieupoważnione.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom, poza podmiotami, które biorą udział przy wykonaniu umowy. Dane osobowe mogą być, za zgodą Klienta, udostępniane i wykorzystywane dla celów marketingowych Sklepu bądź podmiotów współpracujących ze Sklepem.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. JS.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.